قنات

دسامبر 11, 2018

قنات ها و باغ ها

قنات ها اولین و مهمترین عامل طبیعی در مکان یابی استقرارگاه برای انسان یک جانشین، وجود منابع آب جاری و استفادهاز پتانسیل های این منابع در […]